عمره تمتع احرام طواف كعبه نماز طواف سعى تقصير حج تمتع احرام در مكه وقوف در عرفات وقوف در مشعر الحرام رمى جمره عقبه در منا قربانى حلق يا تقصير طواف حج نماز طواف سعى بين صفا و مروه طواف نساء نماز طواف نساء بيتوته در منا رمى جمرات سه كانه
|
|
|
عمره تمتع حج تمتع
|
|