Ayetullah Fatımi Niya ile röportaj:Ehli Sünnet İmam Mehdi'ye İnanıyor mu? / Mehdiyet Hakkındaki Şüphelere Cevaplar

Rate this item
(1 Vote)

Ahir zamanda bir kurtarıcının geleceğine inanmak, sadece Şia ve Müslümanlara has bir inanç değildir, bilakis tüm dinlerde bu inanç vardır. İnsanların iman ve inanç haydutları, bu sağlam hakikatler hakkında şüpheler icat etmekte ve Mümin gençleri imamlarından ve daha sonra da Hz. İmam'ın naiplerinden ayırmak istemektedirler.

ABNA Haber Ajansı İmam Mehdi'nin (a.f) doğum yıldönümü gününde bu şüphe ve sorulardan bazılarına cevap vermek için konunun uzmanlarından Ayetullah Abdullah Fatımi Niya ile bir röportaj yaptı. 

ABNA: Ahir Zaman kurtarıcısına inanmak, tüm dinlerde olan bir inançtır. Ancak Ehli sünnet ve Müslümanların çoğunluğu "Mehdiyet"e inanmakla birlikte içlerinden bir azınlık bazı şüpheler icat etmektedir. Örneğin Mehdiyetle ilgili hadisler Sahihi Buhari'de zikredilmediği için Mehdiyet konusunun geçersiz ve itibar edilemeyeceğini söylemektedirler!

— Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Öncelikle bir çok mesele, bilgi ve marifet Sahihi Buhari'de gelmemiştir, ancak öteki sihah kitaplarda gelmiş ve ehli sünnet uleması onları muteber bilmektedir. İkinci olarak eğer sahihi Buhari'de gelmeyen şeyler itibardan yoksun olmuş olsaydı, Ehli sünnet uleması sahih bildikleri öteki beş kitabı terk etmeleri gerekirdi. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecektir. Onlar her zaman diğer beş sahih kitabı muteber ve saygın bilmektedirler.

Dolayısıyla Mehdi hadislerinin Sahihi Buhari'de gelmemesi, bu inancın zayıf olduğuna delalet etmez. Zira çok sayıdaki bu hadisler Ehli sünnetin sihah ve müsnetlerinde yer almıştır.

ABNA: Gerçekten Buhari'de olmayan bir konunun muteber olmadığı görüşü Ehli sünnet uzmanları arasında alıcısı var mı?

— Buhari, hadisin sahihliğinde bir ölçü olduğu için "Buhari şartıyla" denilmiştir. Sahihi Buhari'de bir hadisin olmamasının iki yönü bulunmaktadır:

Birincisi: Buhari'nin sahih ve muteber bilmeyerek nakletmediği hadis, yani onun şartına uymayan hadistir.

İkincisi: Buhari hadisi sahih bilmiş ve onun şartlarına göre hadis sahihtir, ancak hadisi kitabında getirmemiştir.

Bundan dolayı Ehli sünnet ulemalarının büyüklerinden ve onlar arasında oldukça saygınlığı olan "Hâkim-i Nişaburi" "Müstedrek ale's Sahiheyn" diye büyük bir kitap telif etmiştir. Bu âlim, Buhari ve Müslim'in sahih bilmelerine rağmen kitaplarında getirmedikleri hadisleri, El Müstedrek kitabında getirmiştir.

ABNA: Müstedrek'te yer alan Mehdiyetle ilgili hadislerden örnekler verebilir misiniz?

— Tabi ki, Hâkim, El Müstedrek ale Sahiheyn kitabının 4. Cilt, 464. Sayfasında Hz. Peygamberden şu hadisi nakletmiştir:

"... ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق؛ ... إذا رأيتموه فبايعوه و لو حبواً علی الثلج فانه خليفة الله المهدي."

"…Sonra siyah bayraklar doğu yönünden zahir olacaktır… Onu gördüğünüz vakit, kar ve buz üzerinde sürünerek [1] dahi olsa ona biat ediniz. Kuşkusuz o, Allah'ın halifesi Mehdi'dir."

Hakim, bu hadisi zikrettikten sonra şöyle yazmaktadır: "Bu hadis, Buhari ve Müslim'in şartına göre sahih hadistir."

ABNA: İbn Haldun da – ki elbette kendisi hadis uzmanlığı ve rical ilmi hakkında nazar sahibi değildir - Mehdiyet konusunda şüpheler oluşturmuş ve Mehdi hadislerinin zayıf olduğuna inanmaktadır. Onun şüphesi hakkında ne diyeceksiniz?

— Evet, İbn Haldun "Mukaddime" adlı kitabında istidlal ve delil ortaya koymadan Mehdiyet konusunda şüphe icat etmiştir. O, bu konuda fakat inat yoluyla konuşmuştur. Dolayısıyla bazı Ehli sünnet uleması ona cevap vermiştir.

ABNA: Lütfen Ehli Sünnetin verdiği cevaplardan örnekler verebilir misiniz?

— Dinleyiniz: Mısır El Ezher Üniversitesinin saygın ulemalarından "Şeyh Ali Mansur Nasif"in "Camiu'l Usul min Ahadisi'r Resul (s.a.a)" adlı bir kitabı vardır. Bu kitap Ehli sünnetin altı sahih hadis kitabının mecmuasından oluşmaktadır. Kitabın 5. Cilt, 341. Sayfasında şöyle yazmaktadır:

"و قد روی أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة و أخرجها أكابر المحدثين كـ«ابي داود» و«الترمذي» و«ابن ماجة» و«الطبراني» و«أبي يعلی» و«البزاز» و«الإمام أحمد» و«الحاكم» رضي الله عنهم اجمعين و لقد اخطأ من ضعف احاديث المهدي كلها كـ«ابن خلدون» و غيره"

Yani: Hiç şüphesiz, Sahabelerin seçkinlerinden bir grup Mehdi hadislerini rivayet etmiş ve "Ebu Davut, Tirmizi, İbn Mace, Tabarani, Ebu Yela, El Bezzaz, İmam Ahmed ve Hakim" gibi büyük muhaddisler onu istihraç etmiş ve çıkarmışlardır. Mehdi hadislerini zayıf sayan İbn Haldun ve diğerlerinin hepsi hata etmişlerdir.

ABNA: Bazı Ehli sünnet mensupları İmam Zaman'ı (İmam Mehdi'yi) aleyhi selam İmam Hasan Mucteba'nın (a.s) neslinden bilmektedirler. Acaba bu şüpheye itina edilebilir mi?

— Hayır, bu tahrif ve bozukluk muhtasar olarak bazı Ehli sünnet kitaplarında görülmüştür. Ancak bu tahrife uğramış rivayetler tevatür haddinde olan İmam Zaman (a.s) hakkındaki hadislerin karşısında bir şey sayılmaz.

ABNA: Bu şüphelerin kökü nereden kaynaklanmaktadır?

— Bu tahriflerin bazıları kirli ve dürüst olmayan eller tarafından, İbn Arabi'nin "Futuhatı Mekkiye" kitabının nüshalarında icat edilmiş ve İmam Mehdi ile ilgili konuları eksik ve nakıs olarak zikretmişlerdir. Ancak neyse ki Futuhatı Mekkiye kitabının sahih nüshası Ehli Sünnetin meşhur ulemalarının elinde vardı. Onlar konuları tahrifsiz ve doğru bir şekilde zikretmişlerdir.

Örneğin soyu Muhammed Hanefi'ye ulaşan Abdul Vahhab İbn Ahmed b. Ali Hanefi Şa'rani'nin telif ettiği "El Yevakit ve'l Cevahir" kitabına teveccüh ediniz. Bu kişi 973 h. Kameri yılında vefat etmiş çok sayıda telifi olan arif ve fakih birisidir. "El Yevakit ve'l Cevahir" kitabı, Futuhatı Mekkiye'nin hülasasıdır. Şa'rani, Futuhat kitabının hatlı nüshasına sahipti. Açıklandığı gibi İmam Zaman (a.s) hakkındaki konuları doğru ve sahih bir şekilde getirmiştir:

" واعلمو انه لابد من خروج المهدي ـ علیه السلام ـ لکن لا یخرج حتی تمتلئ الأرض جوراً و ظلماً فیملؤها قسطاً و عدلاً، و لو لم یکن من الدنیا إلا یوم واحد طوّل الله تعالی ذلك الیوم حتی بلی ذلك الخلیفة و هو من عترة رسول الله صلی الله علیه و سلم من ولد فاطمة رضی الله عنها، جده الحسین بن علي بن ابي طالب و والده حسن العسکری ابن الإمام علی النقی (بالنون) ابن محمد التقی (بالتاء) ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسی الکاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زین العابدین ابن الإمام الحسین ابن الإمام علی بن ابی طالب رضی الله عنه

Yani: Biliniz ki Mehdi aleyhi selam kesinlikle zuhur edecektir. Ancak yeryüzü tam olarak zulüm ve haksızlıklarla dolmadan zuhur etmeyecektir. İşte o hazret, yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Eğer dünyadan bir günden fazla bir gün kalmasa Allah Teâla o günü bu halife zahir oluncaya ve yönetimi eline alıncaya kadar uzatır.

O, Resulullah'ın salallahu aleyhi ve sellem itreti / Ehlibeytindendir, Fatıma radiallahu anha evlatlarındandır. Ceddi Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib'tir. Hasan el Askeri ibni'l İmam Ali Naki (ne harfi ile) ibn Muhammed Taki (te harfiyle) ibn İmam Ali Rıza ibn İmam Musa Kazım ibn İmam Cafer Sadık ibn İmam Muhammed Bakır ibn İmam Zeynel Abidin ibn İmam Hüseyin ibn İmam Ali b. Ebu Talib Radiallahu anhu. (İbn Arabi burada 12 İmamın adlarını tek tek sayarak İmam Mehdi'nin soyunu Hz. Ali ve Hz. Resulullah'a ulaştırmaktadır. İbn Arabi'nin buradaki düşünce ve görüşleri Şia mektebinin görüşleri ile birebir örtüşmektedir.)

Sonra İmam Zaman'ın (a.s) nesebini zikreder. Dikkat ediniz ki hatta İmam Ali en- Naki ve İmam Muhammed Taki ismini zikrederken o kadar dikkat etmiştir ki isimlerin "ne" harfi ve "te" harfi ile başladığını vurgulamıştır.

ABNA: Bunun dışında da konular var mı?

— Evet, bu konunun aynısını Maliki Mezhebinden olan "Şeyh Hasan el Advi el Hamzavi" adlı fakih "Meşariku'l Envar" adlı kitabının 187. Sayfasında Futuhatı Mekkiye'den nakletmiştir. Elbette Meşariku'l Envar kitabı geçmişte Mısır'da basılmış ve bu konu hatlı nüshalarında mevcuttur.

ABNA: Eğer izin verirseniz gençler için olan bazı soruları kısaca size sormak ve sizden kısa cevaplar almak istiyoruz.

— Buyurun.

ABNA: Acaba Hz. Hüccet (a.f) Bermuda Şeytan üçgeni denen "Hazra Adasında" mı yaşamaktadır?

— Bu konunun güvenilir bir senedi yoktur.

ABNA: Acaba İmam Zaman'ın (a.s) yaranları 313 kişiyle sınırlı mıdır?

— Bazı rivayerlerden 313 kişinin İmam Zaman'ın aleyhi selam has adamları olduğu ve her birisinin kendisine mahsus özellikleri olduğu istifade edilebilir.

ABNA: Neden hadislerde İmam Mehdi'nin (a.s) kıyamı, Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) kıyamına benzetilmiş ve Seyyid-i Şühedanın kıyamının devamı olarak tanıtılmıştır?

— Çünkü her iki kıyamda yüce hak kelimesi için ve her iki kıyamın amacı ilmin yayılması ve cehaletin yok edilmesine yönelikti.

ABNA: Mehdiyet iddiasında bulunan yalancıları nasıl tanıyabiliriz?

— Eğer, Hz. Mehdi (a.s) hakkında yeterli ve dakik mütalaamız olursa, mehdiyet iddiasında bulunan yalancıları tanırız. Buna ilave olarak Allah Teâla'nın kendisi de yalancıları rüsva edecektir.

ABNA: Muntezirlerin (İmam Mehdi'yi bekleyenlerin) özellikle gençlerin gaybet çağındaki vazifesi nedir?

— Muntezirlerin gaybet çağındaki vazifesi, vazifelerine amel etmeleridir. Özellikle içlerinde paklık olan gençler vazifelerine amel ederlerse netice alırlar.

ABNA: Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Son olarak eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurunuz.

— Gençlerin gaybet asrında (içinde bulunduğumuz şu anki asır) rabbani ulemalardan uzak durmamalarını tavsiye ediyorum.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] —Konunun öneminden dolayı tekit için bu şekilde söylenmiştir

Read 3323 times

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile