مکان احرام در حج تمتع

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
مکان احرام در حج تمتع

اولین عمل حج تمتع محرم شدن زائر خانه خدا، در مکان هایی است که ذکر می شود.ب عد از ذکر مکان های احرام یا میقات به ذکر واجبات و محرمات احرام می رسیم که به ذکر آن می پردازیم.

محل احرام بستن برای عمره تمتع که آن را ميقات می نامند مختلف می شود به اختلاف راه هايی که حجاج از آنها بطرف مکه می روند، و آن پنج محل است:

اوّل: مسجد شجره; که آن را ذوالحليفه می نامند ميقات کسانی است که از مدينه منوّره به مکّه می روند.

دوّم: وادی عقيق.

سوّم: قرن المنازل.

چهارم: يلملم.

پنجم: جحفه.

احتياط واجب[1] آن است که در داخل مسجد شجره محرم شود نه خارج آن،[2] هر چند نزديک به آن باشد.[3]

شخص جنب و حائض می توانند[4] در حال عبور از مسجد محرم شوند،[5] و نبايد در مسجد توقف کنند.

وادی عقيق که اوائل آن را « مسلخ » و اواسط آن را « غمره » و اواخر آن را « ذات عرق » می گويند که محل احرام عامّه است، و آن ميقات کسانی است که از راه عراق و نجد به مکه می روند.

 

پی نوشت:

1 ـ آية الله گلپايگانی، آية الله مکارم: بلکه همين اندازه که محاذی مسجد از طرف راست يا چپ باشد کفايت میکند هرچند از داخل مسجد مستحب است.

آية الله خويی: احرام از منطقه ذو الحليفه، مانعی ندارد.

آية الله خامنه ای: احرام خارج از مسجد شجره برای کسانی که از طريق مدينه به سوی مکه حرکت می کنند کفايت نمی کند و واجب است داخل مسجد محرم شوند.

آية الله بهجت: جايز نيست در بيرون مسجد بطوری که محاذی و برابر آن از طرف راست يا چب باشد احرام بسته شود و اختياراً بايد در صورت امکان از درون مسجد احرام بسته شود.

آية الله تبريزی: جايز است در بيرون مسجد بطوری که محاذی آن از طرف راست يا چپ باشد احرام بسته شود و احوط اين است که درصورت امکان از درون مسجد احرام بسته شود و احتياط واجب آن است که از پشت مسجد قديم احرام نبندند.

2 ـ آية الله گلپايگانی، آية الله صافی: احرام از پشت ديوار مسجد نيز صحيح است.

3 ـ آية الله زنجانی: کسی که می خواهد محرم شود، بايد در مسجد شجره نيت احرام حج يا عمره را انشاء کند، يعنی از قلب خود بگذراند که ـ مثلاً ـ «خود را محرم به عمره تمتع قرار می دهم» ولی مکان گفتن تلبيه واجب کلّ منطقه ذوالحليفه است، پس اگر تلبيه واجب را در خارج مسجد هم بگويد، صحيح است.

4 ـ آية الله تبريزی: شخص جنب و حائض در خارج مسجد محرم می شود و تجديد تلبيه در جحفه لزومي ندارد و نيز اگر در حال عبور از مسجد محرم شوند مانعی ندارد.

آية الله خويی: اين مسأله و دو مسأله بعد مبنی بر لزوم احتياط است و در مسأله قبل گفته شد که احتياط واجب نيست و احرام در خارج مسجد مانع ندارد.

5 ـ آية الله مکارم، آية الله زنجانی: می توانند در خارج مسجد يا در حال عبور از مسجد محرم شوند.

آية الله سيستانی: براي حائض و نفساء احرام بستن بيرون مسجد شجره کافی است.

آية الله فاضل: اگر امکان نداشته باشد، يعني مسجد دو درب نداشته باشد يا امکان عبور از مسجد به جهت ازدحام و موانع ديگر نباشد، کنار مسجد محرم شوند و در اين فرض تجديد احرام در جحفه يا محاذات آن لازم نيست.

خوانده شده 416 مرتبه