70 ميليون بمب هسته اي

امتیاز بدهید
(1 امتیاز)
70 ميليون بمب هسته اي

يكي از زائران از كشور ليبي هنگامي كه مرا با لباس روحاني ديد، متوجه شد ايراني هستم. به طرف من آمد و پس از سلام گرم و روبوسي، گفت: ما به شما افتخار مي كنيم. شما توانستيد در برابر امريكا بايستيد و عليرغم مخالفت دشمنان، بمب هسته اي بسازيد. به او جواب دادم: ايران بمب هسته اي نمي سازد و فقط قصد استفاده از آن براي مقاصد تكنولوژي هسته اي در صحنه برق، دارو و غيره را دارد. ثانياً اينها تبليغات امريكا و يهود است با هدف شيعه هراسي است. زائر ليبي كه فكر كرد طفره مي روم، گفت: ما مي دانيم كه بمب هسته اي ساختيد و نمي خواهيد آنرا بر ملا كنيد. مرحبا بكم مرحبا بكم ... ديدم كه وي بر نظر خودش اصرار دارد، لذا گفتم: البته ما 70 ميليون بمب هسته اي در ايران داريم!! وي تعجب كرد و گفت: چطور مي شود؟ گفتم: ما ملت ايران هركدام از ما، يك بمب هسته اي هستيم، لذا قدرت هاي جهاني از تك تك ايراني ها مي ترسند... در اين جا زائر ليبي زد به خنده و از اين حرف خوشش آمد.

خوانده شده 1112 مرتبه

نظر بدهید


Security code
بروزرسانی