آثار و برکات قرائت قرآن کریم از نظر روایات

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)
آثار و برکات قرائت قرآن کریم از نظر روایات

    

 

(۱) امام صادق (ع) فرمود: همانا در این قرآن جایگاه نور هدایت و چراغ های شب ظلمانی نهفته است ؛ پس شخص تیزبین باید در آن دقت کند و نظر خویش را برای بهره گیری از پرتو آن بگشاید.

 

   

 

(۲) امیرالمؤ منین (ع) فرمود: بدانید همانا قرآن راهبر روز است و پرتو افکن شب تار، اگر چه (آن کس که در صدد راهنمایی شدن و کسب نور از آن باشد) در سختی و نداری باشد.

 

   

 

(۳) امام صادق (ع) فرمود: همانا قرآن باز دارنده و فرمان دهنده است : به بهشت فرمان دهد و از دوزخ باز دارد.

 

   

 

(۴) امام سجاد(ع) فرمود: اگر همه مردمی که بین مشرق و مغرب هستند، بمیرند، من از تنهایی نهراسم ، پس از آنکه قرآن با من باشد.

 

   

 

(۵) امام صادق (ع) فرمود: حافظ قرآن که بدان عمل کند، در آخرت رفیق فرشتگان پیغام برنده و نیک رفتار خداوند است .

 

   

 

(۶) رسول خدا (ص) فرمود: هر کس که خداوند (از معارف) قرآن به او عطا کند و چنان پندارد که به مردی بهتر از آن چیزی داده اند، چیز بزرگی را کوچک شمرده و چیز کوچکی را بزرگ دانسته است .

 

   

 

(۷) حضرت صادق (ع) فرمود: هر که قرآن بخواند، بی نیاز شود و نیازی پس ‍ از آن نیست ، وگرنه (اگر قرآن بی نیازش نکند) هیچ چیز او را بی نیاز نکند.

 

   

 

(۸) رسول خدا (ص) فرمود: حاملان قرآن نمایندگان و سرپرستان اهل بهشتند.

 

   

 

(۹) امام صادق (ع) فرمود: کسی که درباره قرآن رنج کشد و با وجود سختی و کم حافظه بودنش آن را حفظ کند، دو اجر دارد.

 

   

 

(۱۰) امام صادق (ع) فرمود: کسی که به سختی قرآن را یاد گیرد دو اجر دارد، و آن کس که به آسانی یاد گیرد، با اولین است .

 

   

 

(۱۱) امام سجاد(ع) فرمود: آیه های قرآن گنجینه هایی است ، پس هرگاه در یک گنجینه را گشودی ، شایسته است که بدانچه در آن است نظر بیفکنی.

 

   

 

(۱۲) امام صادق (ع) فرمود: خانه ای که در آن شخص مسلمانی قرآن می خواند اهل آسمان آن خانه را به گونه ای بنگرند که اهل دنیا ستاره درخشان را در آسمان می نگرند.

 

   

 

(۱۳) امام صادق (ع) فرمود: هر که قرآن را از روی آن بخواند از دیدگان خود بهره مند شود، و سبب سبک شدن عذاب پدر و مادرش گردد اگر چه آن دو کافر باشند.

 

    

 

(۱۴) امام صادق (ع) فرمود: هر آینه من دوست می دارم که در خانه قرآنی باشد که خداوند به سبب آن شیطانها را (از آن ) دور کند.

 

   

 

(۱۵) حضرت صادق (ع) فرمود: قرآن برای اندوه (و تأثیر در نفوس مردمان ) نازل شده ، پس آن را با آواز حزین بخوانید.

 

   

 

(۱۶) رسول خدا(ص) فرمود: هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن آواز خوش است .

 

   

 

(۱۷) رسول خدا(ص ) فرمود: قرآن را با لحن ها و آواز عرب بخوانید، و از لحن فاسقان و گنهکاران دوری کنید. زیرا پس از من مردمانی بیایند که قرآن را در گلو بچرخانند و مانند خوانندگی و نوحه خوانی و خواندن کشیشان ، که از گلوی آنها نگذرد (یعنی مقبول درگاه خداوند واقع نگردد) دلهای ایشان وارونه است و هر که از آنها خوشش آید نیز دلش وارونه است.

 

   

 

(۱۸) رسول خدا(ص) فرمود: مرد عجمی (غیر عرب) از امت من قرآن را عجمی می خواند (یعنی مراعات تجوید و محسنات قرائت را نمی کند یا اعراب آن را غلط می خواند) و فرشتگان آن را به عربی صحیح بالا برند.

 

   

 

(۱۹) حضرت صادق (ع) فرمود: برای مؤمن شایسته است که نمیرد تا قرآن را یاد گیرد یا در پی یاد گرفتنش باشد.

 

   

 

(۲۰) حضرت صادق (ع) فرمود: قرآن عهد خداوند و فرمان اوست بر خلقش ، پس سزاوار است برای شخص مسلمان که در این عهد و فرمان خدا نظر افکند و روزی پنجاه آیه از آن بخواند.

 

    

 

(۲۱) رسول خدا(ص) فرمود: خانه های خود را با تلاوت قرآن روشن کنید و آنها را گورستان نکنید، چنانچه یهود و نصارا کردند، در کلیساها و عبادتگاه‌های خود نماز کنند، ولی خانه های خویش را معطل گذارده اند (و در آن ها عبادتی انجام ندهند) زیرا که هرگاه در خانه ، قرآن بسیار تلاوت شد، خیر و برکتش زیاد شود و اهل آن به وسعت رسند و آن خانه برای اهل آسمان درخشندگی دارد، چنانچه ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشند.

خوانده شده 733 مرتبه